برچسب: Lobix

0

Battlefield 1 لو رفت!

تخلیه ی اطلاعاتی Battlefield 1 سلاح ها ابزارها نقشه ها و داستان فصول و … را آشکار ساخته است. Battlefield 1 آلفا را که اطلاعاتش فاش شده بود را بست. عنوان فصل و نام شخصیت ها نیز لو رفته...